>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Rozwód to złożony proces. Zobacz kolejne kroki:

1. Wniesienie pozwu

Proces rozpoczyna się od wniesienia pozwu. Możesz złożyć go osobiście w sądzie lub wysłać pocztą. Jeśli pozew będzie zawierał braki, sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia w określonym terminie.
Jeśli ich nie uzupełnisz, pozew zostanie Ci zwrócony i nie wywoła żadnego skutku.

Na tym etapie bardzo pomocne może być wsparcie doświadczonego radcy prawnego albo adwokata. Jeśli nie znasz nikogo takiego, możesz skontaktować się ze mną.

2. Doręczenie pozwu stronie pozwanej

Jeżeli złożony pozew spełnia wszystkie wymagania formalne, sąd wyśle go Twojemu mężowi. Od tego momentu sprawa jest już w toku. Sąd może zobowiązać Twojego męża do złożenia pisemnej odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie oraz do ustosunkowania się do wszystkich zawartych w nim twierdzeń.

Zwykle termin ten wynosi 14 dni. Czasami jednocześnie sąd wyznacza termin posiedzenia, o którym mowa w kolejnym punkcie.

3. Wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia

Zostajesz poinformowana pisemnie, w jakim dniu i o której godzinie musisz stawić się w sądzie. 

4. Postępowanie sądowe

To najtrudniejszy etap postępowania rozwodowego.
W trakcie tej fazy musisz wykazać przed sądem to, co przedstawiłaś w pozwie. Sąd będzie badał składane przez strony dowody - przesłucha świadków i strony, a także będzie analizował złożone dokumenty. Jeśli zatem domagasz się rozwodu z winy męża, będziesz musiała mu tę winę udowodnić. Jeśli druga strona udowodni swoje racje – możesz przegrać proces.

5. Wyrok

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów sąd wyda wyrok, w którym rozstrzygnie wszystkie żądania zgłoszone przez strony. Wyrok zostanie ogłoszony ustnie na rozprawie, a sąd poda najważniejsze motywy rozstrzygnięcia.

Wyrok nie jest od razu prawomocny. Jeśli chcesz poznać szczegóły rozstrzygnięcia, możesz złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

6. Apelacja

Jeśli nie zgadzasz się z pierwszym rozstrzygnięciem Twojej sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Ci wyroku z uzasadnieniem na piśmie możesz wnieść apelację od wyroku rozwodowego do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Musisz dokładnie określić, dlaczego wyrok jest błędny i na czym polegały uchybienia sądu.

W praktyce apelacja jest bardzo trudnym pismem do napisania dla osoby bez wykształcenia prawniczego i dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.