>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Czy można wycofać pozew rozwodowy?

Czy można wycofać pozew rozwodowy?

Relacje małżeńskie, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, mają charakter dynamiczny. Stąd też nie raz małżonkowie, którzy podjęli już decyzję o rozwodzie zmieniają swoje postanowienie dając sobie „jeszcze jedną szansę” i tym samym rezygnując z rozpoczynania sprawy rozwodowej. Niejednokrotnie do takiej sytuacji dochodzi już po wniesieniu pozwu, co rodzi pytanie, czy da się cofnąć pozew rozwodowy?

 

 

Możliwość wycofania pozwu rozwodowego

 

Sprawa rozwodowa – poza kilkoma szczegółami – podlega pod ogólne zasady procesu cywilnego. Szczegółowe zasady wycofywania powództwa zależą przede wszystkim od tego, w jakim momencie chce się dokonać tej czynności. Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma rozpoczęcie rozprawy rozwodowej. Zgodnie z art. 203 kodeksu postępowania cywilnego (KPC) powód ma prawo cofnąć swoje powództwo – bez konieczności uzyskania zgody pozwanego – aż do momentu rozpoczęcia rozprawy. Trzeba podkreślić, że rozprawa rozpoczyna się jej wywołaniem przez przewodniczącego, stąd też dokonanie czynności przygotowujących, np. – doręczenie odpisu pozwu pozwanemu, czy odpowiedź wniesiona przez niego nie mają jakiegokolwiek znaczenie dla możliwości cofnięcia pozwu. W przypadku, gdy w odpowiedzi na pozew małżonek również zarządzał rozwodu do cofnięcia pozwu konieczna jest jego zgoda. Zgodnie z przepisami KPC również po rozpoczęciu rozprawy czynność ta jest możliwa tylko w sytuacji, gdy powód uzyska od pozwanego zgodę na cofnięcie pozwu.

 

 

Jak wycofać pozew rozwodowy?

 

Cofnięcie pozwu rozwodowego uzależnione jest od faktu, czy rozpoczęła się rozprawa. Jeżeli nie, strona inicjująca postępowanie ma pełną swobodę w wycofaniu swojego powództwa, natomiast w innym przypadku potrzebuje do skuteczności tej czynności zgody współmałżonka. Jak w praktyce należy cofnąć pozew? Do czasu rozpoczęcia rozprawy wystarczającym jest złożenie sądowi pisemnego oświadczenia o cofnięciu pozwu. Natomiast jeżeli powód chce cofnąć pozew w czasie trwania rozprawy stosowne oświadczenia można złożyć ustnie do protokołu – w taki sam sposób zgodę na tę czynność może wyrazić pozwany. Natomiast w przypadku, gdy powód ma zamiar dokonać cofnięcia pozwu podczas przerwy w rozprawie pozwany może złożyć swoje oświadczenie pisemnie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia z sądu. Niezłożenie żadnego oświadczenia w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody, jednak jeżeli pozwany nie wyrazi zgody na cofnięcie pozwu sprawa – wbrew woli powoda – będzie toczyła się nadal.

 

Warto pamiętać, że po wycofaniu pozwu pozwany ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów postępowania. Stosowny wniosek w tym zakresie należy złożyć wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wycofanie pozwu – trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami KPC sąd nie przyzna zwrotu kosztów z urzędu, a więc zaniedbanie złożenia wniosku w tym zakresie pozbawia pozwanego szans na ich otrzymanie.

 

 

Autorem artykułu „Czy można wycofać pozew rozwodowy?” jest adwokat Jerzy Chojka.