>

Mocne wsparciew trudnych chwilach

Wniosek o podział majątku wspólnego po rozwodzie. Gdzie złożyć, co powinien zawierać?

Wniosek o podział majątku wspólnego po rozwodzie. Gdzie złożyć, co powinien zawierać?

Definitywne rozstanie wymaga uporządkowania i wyjaśnienia wielu spraw. W tym tak delikatnych kwestii, jak finanse oraz prawo własności do rzeczy materialnych. Kwestie majątkowe wymagają szczególnego, rzeczowego podejścia. Dlatego przed rozprawą w sądzie warto dowiedzieć się o nich jak najwięcej. W naszej kancelarii chętnie dzielimy się naszym bogatym doświadczeniem.

 

 

Co do zasady majątek wspólny dzieli się po równo pomiędzy ex-małżonków

 

Ustawowa wspólnota majątkowa powstaje w momencie zawarcia małżeństwa. Nie jest to jednak zasada bezwzględna. O tym, czy dany składnik zostanie zaliczony na poczet majątku wspólnego, decyduje przede wszystkim moment jego nabycia. Wspólność majątku ustaje w określonych prawem okolicznościach, między innymi:

  • zawarcia umowy o rozdzielność majątkową (tzw. intercyza)

  • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków

  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków

  • sądowego orzeczenia o separacji

W trakcie trwania ustawowej wspólnoty majątkowej małżonków nie ma możliwości swobodnego rozporządzania prawem do majątku wspólnego. Innymi słowy zarówno wyzbywanie się stanu posiadania na rzecz osób trzecich, jak i podział majątku przez umowę lub decyzję sądu są dopuszczalne dopiero po ustaniu tej wspólnoty. Rozporządzanie udziałami w majątku wspólnym wymaga stanu rozdzielności majątkowej.

 

Nierówny podział majątku, adekwatny do poniesionych wkładów, wymaga przedstawienia dowodów

 

Każde żądanie przedstawione przed sądem należy uzasadnić. Czas, wysiłek i nakłady poniesione na budowanie wspólnego majątku mają dla sądów wymierną wartość. Podczas rozwodu przedstawiane są wpisy do ksiąg wieczystych, umowy rachunki i inne dowody transakcji, a także zeznania świadków. Dotyczy to głównie sytuacji, kiedy między stronami dochodzi do poważnego sporu na tle podziału majątku. Nasza praktyka pokazuje, że w pierwszej kolejności warto podejść do sprawy polubownie, a dopiero potem wkroczyć na ścieżkę sądową. Wniosek o podział majątku wspólnego musi trafić do sądu rejonowego właściwego dla położenia majątku. Należy w nim uwzględnić wszystkie składniki – w przypadku nieruchomości niezbędne są odpisy z ksiąg wieczystych. Kluczowym elementem wniosku jest również dokument potwierdzający ustanie wspólności majątkowej: orzeczenie o rozwodzie, intercyza itd. W razie potrzeby konsultacji w sprawie dotyczącej podziału majątku, zachęcamy do konsultacji z Kancelarią Adwokacką Jerzego Chojki.